Måndagen den 5 december 2022

Stadgar & Information

Vi är 50 hushåll som bor tätt och delar många gemensamma tjänster och ytor. Det är därför viktigt att vi respekterar dessa regler, både för vår egen och allas säkerhet och trivsel. Här nedan följer all information som du som boende bör känna till.

Längst ner på sidan hittar du föreningens stadgar, anläggningsbeslut, samt regler om fasadfärg och staketfärg. Undrar du vad som gäller vid renovering, läs mer under fliken "Innan du renoverar".

 

Allmänt

Odalmannens samfällighetsförening bildades den 30 november 1977 då anläggnings beslut och stadgar antogs. Den egentliga verksamhetsstarten skedde den 30 juni 1978 då den tidigare bostadsrättsföreningen övergick till att bli enskild respektive samhällighetsegendom. 50 enskilda fastigheter ingår i Odalmannens samfällighet.

Samfälligheten består av oss fastighetsägare. Det är vi som kan vara med och påverka och bestämma, det är vi som kan skapa det boende vi vill ha. Det är vi gemensamt som skapar ett positivt och attraktivt bostadsområde.

 

Samfällighetsavgift

Kostnaderna för förvaltning av de gemensamma tillgångarna debiteras ägarna av fastigheterna varje månad i förskott i form av en samfällighetsavgift. I denna avgift ingår kostnader för : 

 •  drift och underhåll
 •  sophämtning
 •  fibernät
 •  sotning av oljepanna
 •  uppvärmning
 •  kallvatten
 •  snöröjning
 •  50 m3 varmvatten
 •  visst yttre underhåll 

Varmvattenavläsningen sker årligen vid månadsskiftet november-december och regleras på nästkommande månadsavgift. Tänk på att värmen är en stor kostnad även fast vi har en bergvärmeanläggning.

Vid större underhåll/investeringar kan stämman besluta om extra utdebitering, antingen som en engångssumma eller som en höjning av samfällighetsavgiften.

 

Egendom och gemensamt ansvar

 • Förbindelseytor, grönområden, planteringar och lekplats (Odalmannen 1). 
 • Åtta garagebyggnader med sammanlagt 50 bilplatser samt 29 öppna bilparkeringsplatser. 
 • Två soprum och ett förråd intill garagebyggnaderna. 
 • Källarvåning med överbyggd ingång vid hus F innehållande pannrum, rum för oljetank, fastighetsförråd och tvättstuga. 
 • Värmecentral med bergvärmeanläggning, värmepannor och oljetank. Kulvertar och ledningar för värme- och tappvarmvatten mellan värmecentralen och installationen i de deltagande fastigheten samt skorsten och källartrappa.
 • Ledningar för kallvatten och spillvatten mellan kommunens huvudledningar och installationen i byggnaderna på de deltagande fastigheterna. 
 • Ledningar för dagvatten och ledningssystemen med tillhörande brunnar samt dräneringsledningar vid grunderna till de deltagande fastigheternas byggnad. 
 • Fibernät, där TV, bredband (10 mb) och den fasta telefonavgiften ingår.
 • Serviskablar för elström. 
 • Belysningsledningar och armaturer inom samfälligheten (se punkt a-d) samt jordade eluttag i garage.
 • Yttre takbeklädnad och ventilationsskorstenar på radhusbyggnadernas tak, hängrännor och stuprör på fasader, ytterfasad inklusive underhåll av träpanel, med undantag för dörrar och glasade ytor på byggnaderna på de deltagande styckningslotterna.
 • Befintliga brandmurar mellan styckningslotterna.

 

Underhåll och skötsel

Som medlem i samfälligheten har du ett ansvar. Ansvaret för löpande underhåll och skötsel, bl.a. gräsklippning, rabattrensning, målningsarbeten och enklare och reparationsarbeten går inte att frånsäga sig. De individuella insatserna är av stor betydelse för att hålla samfällighetsavgiften så låg som möjligt samt för trivseln i området.

Förutom detta löpande ansvar samlas vi medlemmar till gemensamma arbetsdagar som styrelsen sammankallar. Som regel brukar det handla om vår- och höststäddag samt eventuellt något ytterligare tillfälle i samband med exempelvis målningsarbeten. Om du inte närvarar på dessa arbetsdagar, eller på annat sätt undandrar dig ditt ansvar som samfällighetsmedlen, kan styrelsen överväga att göra en extra utdebitering på din samfällighetsavgift. Har du förhinder den aktuella dagen kan du som regel efter samråd med längansvarig utföra din andel en annan dag innan ordinarie städdag.

När det sker större målningsarbeten sammankallas medlemmarna till en gemensam arbetsinsats. Dessa målningstillfällen bestäms av årsstämman på förslag från styrelsen. Vid målning av de enskilda medlemmarnas träfasader införskaffas färg av samfälligheten. Målningsverktyg ansvarar den enskilda medlemmen för.

Önskar den enskilde fastighetsägaren, utöver de gemensamma bestämda målningstillfällena, bättra på sin målade fasad eller på eget initiativ byta panel, tillhandahåller inte samfälligheten färg. Våra fastigheter är friköpta och alla fastighetsägare har ett ansvar för sin fastighet. Samfälligheten står inte för skador som uppkommit t.ex. vid takläcka om man inte kan på- visa att styrelsen misskött sitt ansvar. (Läs mer under fliken "Innan du renoverar")

Samfälligheten står inte heller för panel som blivit dålig på grund av undermålig skötsel av den enskilda fastighetsägaren. Om ett rör går sönder i din fastighet så är det ditt ansvar. Samfälligheten ansvarar för de gemensamma rören.

 

Förtroendemedlemmar och längvärdar

Odalmannens samfällighet har förtroendemedlemmar (vilka meddelas på årsmöte samt protokoll på årsmöte) med olika ansvarsområden. Vid funderingar och frågor inom dessa områden kontaktas i första hand respektive förtroendemedlem. Om denne ej är anträffbar kan någon i styrelsen kontaktas.

I varje huslänga finns en längvärd med huvuduppgift att organisera längans enskilda arbetsuppgifter vid städdagar.

Styrelsens ansvar

Styrelsen förvaltar samfällighetens tillgångar, för redovisning över räkenskaper, för förteckning över delägande fastigheter samt avger årligen till årsstämman förvaltningsberättelse över samfällighetens verksamhet och ekonomi etc: 

 • Övergripande ansvar för maskinparken, inköp material, tillsyn av tvättstugan, avläsning av varmvatten, organisera gemensamma städdagar och andra arbetsuppgifter, snöröjningen och Tv-anläggningen.
 • Ansvar för värme- och varmvattenanläggningen.
 • Ansvar för tak och fasader.

Styrelsen skall upprätta underhållsplan för samfällighetens egendom. Samfällighetens räkenskapsperiod omfattar 1 januari – 31 december. Styrelsen består av 5 ledamöter och 3 suppleanter vilka utses av årsstämman på förslag av valberedningen. Stämman utser även 1 revisor samt suppleant för denne.

 

Ordinarie årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet inom samfälligheten. Till denna skall skriftlig kallelse utgå senast 14 dagar före sammanträdesdagen. Ordinarie stämma skall hållas varje år före maj månads utgång.

Övrig information

 • Vi har sopsortering. Sopstationer fionns i anslutning till garagelängorna.
 • Snö i mindre mängd på entrévägen sopar/ skottar respektive fastighetsägare. När det blir större mängder snö sköts snöröjningen av inhyrd entreprenör. 
 • Tvättstugan disponeras dagtid enligt teckningslista i källargången. (Separat nyckel medföljer den enskilda fastigheten.) 
 • Gemensamma redskap, bl.a. gräsklippare, stege och skottkärra finns att låna ur förrådet. (Samma nyckel som till tvättstugan/ källaringången.) Tänk på att vårda våra gemensamma saker. Fråga ansvarig förtroendemedlem om du är osäker. 
 • Bilar. Enligt ett gemensamt beslut bör vi inte köra bil på entrévägarna om inte verkligt behov för att lasta och lossa finns. Moped och motorcykel bör inte köras på entrévägarna. Under sommarhalvåret placeras farthinder ut på entrévägarna.
 • Antalet bilar har ökat i området och antalet parkeringsplatser räcker ibland inte till. Samtliga boende uppmanas att ta hänsyn och använda garagen så mycket som möjligt. 
 • Gästparkeringar är till för besökare och boende för korttidsuppställning. Uppställning av bilar, släpvagnar och husvagnar får inte ske på samfällighetens mark.
 • Uterum och egna installationer i fastigheten som påverkar grannar eller samfälligheten får inte utföras innan styrelsen underrättats. Tänk på att alltid skaffa godkännande av grannar vid byggnation och kontakta byggnadskontoret för att ta reda på gällande bestämmelser. 
 • Ta alltid hänsyn till dina grannar, även när det gäller växter på din tomt. Låt inte höga buskar och träd skugga grannens tomt eller gå över med grenar eller rötter. Tänk på att varje fastighet är en del av helheten.
 • Varje fastighetsägare ansvarar för koppling av TV, telefoni och bredband. Utrustningen som Telia har levererat ingår i samfällighetens abonnemang. Det innebär att utrustningen skall lämnas kvar vid flytt.
 • Vid flytt ska du upplysa köparen om Samfälligheten. Informera den nya ägaren om hemsidan. Meddela styrelsen vem den nya ägaren är samt överlåtelsedatum. Se mer info under fliken "för dig om skall flytta/flytta hit".

Föreningens stadgar

Anläggningsbeslut

Färg